Sekiguchi Minae, Kawada Shunsuke, Sato Chisui, Ninomiya Daigo-J-A6